Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Deklaracja dostępności

 

Akademia Sztuki w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: bip.akademiasztuki.eu.

 

Data publikacji strony internetowej: 05-2019. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03-2024

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 

•             filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 

 

•             część plików nie jest dostępnych cyfrowo (użytkownicy mogą tu podeprzeć się narzędziem do OCR-u),

 

•             brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Treści wyłączone:

 

•             mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

•             filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Akademię Sztuki w Szczecinie.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 

1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Balcewicz, Administrator serwera, it@akademiasztuki.eu lub Katarzyna Greśkiw, Redaktor BIP AS, redaktor@akademiasztuki.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 664080248 lub 664080225.

 

2. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać za pomocą maila redaktor@akademiasztuki.eu.

 

3. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

 

4. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

5. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

6. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

7. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

8. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

 

 

Dostępność architektoniczna

 

  1. 1.       Budynek główny Akademii Sztuki w Szczecinie, Pałac pod Globusem, pl. Orła Białego 2

 

Budynek przystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 

- automatycznie otwierane drzwi,

 

- w budynku znajduje się winda osobowa obsługująca kondygnacje od -1 do 3p.,

 

- dojazd dla wózków inwalidzkich znajduję się od strony placu – przez bramę wjazdową, przy, której znajduje się tabliczka z numerem telefonu na portiernię,

 

- w budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych na poziomach -1, 0, 1,2, 3 (pod względem szer. drzwi, pochwytów, odpowiednia wysokość umywalek itp. )

 

- system sygnalizacji pożaru z sygnalizacją dźwiękową

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Miejsca parkingowe w tym dla niepełnosprawnych są  dostępne w Strefie Płatnego Parkowania zgodnie z obowiązującymi opłatami.

 

Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada tablic informacyjnych w alfabecie Braille’a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

 

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

  1. 2.       Centrum Przemysłów Kreatywnych (CPK), pl. Orła Białego 2

 

Budynek przystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 

- w budynku znajduje się winda osobowa obsługująca kondygnacje od -2p. do 4p.

 

- w pomieszczeniu -206 znajduję się dźwig platformowy,

 

- dojazd na wózkach inwalidzkich jest możliwy od strony ul. Tkackiej lub przez dziedziniec centralny (pomoc portiera przy otwieraniu bram)

 

- w budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym.

 

              Miejsca parkingowe w tym dla niepełnosprawnych są  dostępne w Strefie Płatnego Parkowania zgodnie z obowiązującymi opłatami.

 

Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada tablic informacyjnych w alfabecie Braille’a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

 

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

  1. 3.       Budynek Akademii Sztuki w Szczecinie, Pałac Ziemstwa Pomorskiego przy ul. Niepodległości 40

 

Budynek częściowo przystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 

- w budynku znajduje się winda osobowa obsługująca kondygnacje od -1 do 3,

 

- w budynku znajduje się platforma przy drzwiach B obsługiwana przez pracowników portierni,

 

- wejście do budynku umożliwia wjazd wózkiem przez drzwi

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Miejsca parkingowe w tym dla niepełnosprawnych są  dostępne w Strefie Płatnego Parkowania zgodnie z obowiązującymi opłatami.

 

Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada tablic informacyjnych w alfabecie Braille’a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

 

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

  1. 4.       Budynek przy ul. Kolumba 61

 

Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, brak toalet dla niepełnosprawnych. Budynek posiada strome schody, brak możliwości komunikacji pionowej w budynku dla osób z obniżoną sprawnością ruchową.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:IT
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:9207